Statut kluba

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine"broj 74/14 ) i članka 14. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Teniskog kluba "Ponikve" održana 16.rujna 2015 godine, donijela je

 

 

 

 

S T A T U T

Teniskog kluba “Ponikve”

 

I

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.


Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge,o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

 

Članak 2.


Naziv udruge je: TENISKI KLUB "PONIKVE".

Skraćeni naziv udruge je: TK "PONIKVE"

Sjedište udruge je u Zagrebu, Podsused - Vrapče, Kozjačka 50.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi upravni odbor.

 

Članak 3.


TK "PONIKVE" je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

TK "PONIKVE" je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.


Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblikapromjera 3 cm s teniskim reketom u sredini, teniskom lopticom s jedne, te stiliziranim šahovskim poljem s druge strane i sljedećim upisanim tekstom koji glasi: TENISKI KLUB "PONIKVE" - ZAGREB.

 

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.


II

CILJ, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI (I GOSPODARSKE DJELATNOSTI) UDRUGE

 

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja teniskog sporta u Gradu Zagrebu.

Udruga sukladno cilju udruge djeluje na području sporta.

 

Članak 7.


Djelatnosti udruge su:

- planiranja rada i razvoja teniskog športa;

- poduka i trening djece, mladeži i odraslih;

- organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;

- sudjelovanje u sportskim natjecanjima;

- organiziranje teniskih natjecanja po utvrđenim planovima i programima;

- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;

- upravljanja športskim objektima kojima je Udruga vlasnik ili korisnik;

- skrbi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Udruge;

- ukupnim djelovanjem Udruge poticati razumijevanje etičkih vrijednosti bavljenjem športom;

 

Gospodarska djelatnost koju Udruga obavlja je: ugostiteljska djelatnost za svoje potrebe u svojim poslovnim prostorijama i prostorima.


Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima,

- slanjem pozivnica za razne športske i druge programe,

- pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

- putem medija.


III

ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 9.


Članom udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

 

Članak 10.

Članom udruge se postaje upisom u Popis članova koji vodi Tajnik udruge.

Popis članova vodi se elektronički.

Popis obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, adresi stanovanja, broju telefona, e-mail adresi, zanimanju, zvanju, datumu pristupanja udruzi i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 11.

Visinu članarine određuje Upravni odbor udruge.

 

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

- sudjelovanje u aktivnostima udruge,

- sudjelovanje u upravljanju poslovima udruge,

- čuvanje i podizanje ugleda udruge,

- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

- nadzor na poslovima udruge,

- plaćanje članarine.

 

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom,

- neplaćanjem članarine,

- isključenjem.

Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz udruge donosi Stegovna komisija koju prema potrebi imenuje Skupština.

 

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi skupština.

 


IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Sukob interesa (spor) u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini, odnosno ako se ono odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova (sukoba) interesa Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge.

Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuje se Pravilnikom koji donosi Skupština.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

V

TIJELA UDRUGE

Članak 16.


Tijela kluba su:

- Skupština kluba

- Upravni odbor

- Nadzorni odbor

- Stegovna komisija

V.1. SKUPŠTINA KLUBA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge, te predstavnik pravne osobe članice udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

 

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake 4 godine.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/5 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Upravni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 19.

 U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/10 članova udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik.

U slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, koje je Skupština izabrala.

Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Ukoliko u zakazano vrijeme na sjednici skupštine nije nazočna natpolovična većina svih članova sjednica se odgađa za 1 sat, nakon toga Skupština će se održati s prisutnim članovima. U tom slučaju pravovaljane odluke donose se s 2/3 (dvotrećinskom) većinom nazočnih članova.

Skupština odlučuje tajnim glasovanjem o izboru Predsjednika, Dopredsjednika, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora.

 

Članak 22.

Skupština udruge:

- utvrđuje politiku rada Udruge,

- usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

- donosi i mijenja Program rada,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

- usvaja godišnje financijsko izvješće,

- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti,

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

- bira i razrješuje arbitražno vijeće i donosi pravilnik o nejgovom radu,

- imenuje i opoziva likvidatora udruge,

- daje smjernice za rad udruge,

- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,

- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

V.2. UPRAVNI ODBOR UDRUGE

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor TK Ponikve.

 

Članak 24.

Upravni odbor TK Ponikve čini 7 članova, te Predsjednik i Dopredsjednik.

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Predsjednik udruge saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.

 

Članak 25.

Upravni odbor:

- Bira i imenuje tajnika udruge,

- Bira i imenuje blagajnika udruge,

- Saziva skupštinu udruge,

- Utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada,

- Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge,

- Vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,

- Upravlja imovinom udruge,

- Podnosi izvješća o radu Skupštine udruge,

- Odgovorno je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

- Imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

- Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima udruge.

 

Članak 26.

Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik udruge.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a sjednica se mora održati najmanje jednom u 2 mjeseca.

 

Članak 27.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.

Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Članove Upravnog odbora bira Skupština udruge, a mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

 

V.3. PREDSJEDNIK UDRUGE

 

Članak 28.

Predsjednika TK Ponikve bira Skupština na mandat od 4 godine.

Predsjednik udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 29.

Predsjednik:

- zastupa Udrugu,

- pokreće rasprave o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora,

- rukovodi radom Skupštine udruge,

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njenih tijela,

- podnosi izvješća o radu udruge Skupštini,

- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

 

Članak 30.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

V.4. DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 31.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine.

 

V.5. TAJNIK UDRUGE

Članak 32.

Tajnika udruge bira i imenuje Upravni odbor na mandat od 4 godine za obavljanje stručno - administrativnih poslova u udruzi.

Tajnik udruge vodi Popis članova.

 

V.6. NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 33.

Nadzorni odbor čine 3 člana koje bira Skupština udruge na mandat od 4 godine.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad zakonitošću rada te materijalno i financijsko poslovanje udruge.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

V.7. STEGOVNA KOMISIJA

Članak 34.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi stegovna komisija sastavljena od 3 člana koje bira i opoziva Skupština.

 

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

- opomena,

- isključenje iz udruge.

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

 

Članak 35.

Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

 

Članak 36.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

VI

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 37.

Imovinu udruge čine:

- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,

- nekretnine i pokretne stvaru udruge,

- druga imovinska prava,

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

Članak 38.

Izvješće o materijalno - financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 39.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti nekoj udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, prema odluci Skupštine.

Imovina udruge se ne može dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 40.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština, koji se imenuje iz redova članova udruge i nema mandat.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 42.


Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje (najviše izvršno tijelo) ili Predsjednik Udruge.

 

U Zagrebu, 16. rujna 2015. godine.

PREDSJEDNIK TK PONIKVE